O ČSOP Rakovník

17. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rakovníku vznikla v roce 1986. Základní náplní práce je po celou dobu její existence především činnost na úseku ekologické výchovy, jak dospělých, tak i dětí a mládeže. Z této činnosti pak vyplývá snaha o zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti.

V současné době má naše základní organizace 82 Registrovaných členů a cca 51 stálých příznivců, kteří nejsou přímo členy svazu, ale podílejí se na organizačním zajištění řady našich akcí.

Odborné programy

Mapování výskytu orchidejí v lokalitách přírodního parku Jesenicko

13/17 ZO ČSOP Rak mapuje výskyt orchidejí v lokalitách přírodního parku Jesenicko. Zájmové území zatím nepokrývá celý přírodní park, ale jen tu část, která spadá do povodí Ohře a nově i Javornice. V rámci mapování bylo nalezeno devět lokalit s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V příštích letech plánujeme postupné pokrytí celého území přírodního parku a zároveň údržbu některých lokalit. Projekt je z velké části financován z programu ČSOP Ochrana biodiverzity.

Botanické a zoologické průzkumy

13/17 ZO ČSOP Rak provádí na zakázku biologické průzkumy. Jde zpravidla o vodní toky a jejich nejbližší okolí, kde zamýšlí Zemědělská vodohospodářská správa provést rozsáhlejší technické terénní úpravy. Cílem biologických průzkumů je zhodnotit stav zájmových území, upozornit na případné významné prvky přírody a krajiny a doporučit opatření, která zabrání zničení těchto prvků a pomohou k rychlé a kvalitní obnově území po zásahu.